Statut Muzeum

Załącznik do
Uchwały nr XXVI/224/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21.05.09 r.
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim

Statut Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanej „ustawą o muzeach”,

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

5) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Założycielem i organizatorem Muzeum jest Miasto i Gmina Solec Kujawski, zwany dalej „Organizatorem”. Prawa i obowiązki Organizatora wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, zwanej dalej „Radą Miejską”.

2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

3. Siedzibą Muzeum jest miasto Solec Kujawski, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

4. Miasto i Gmina Solec kujawski zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

5. Muzeum  używa pieczęci podłużnej z podaniem dokładnej nazwy i adresu Muzeum, numerem telefonu, numerem NIP i numerem REGON.

Rozdział II
Cele i zadania Muzeum

§ 3.

1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

2. W celu realizacji swoich zadań, Muzeum w szczególności będzie:

1) gromadzić, katalogować i naukowo opracowywać zbiory i dokumenty o wartości historycznej i artystycznej, związane z historią Solca kujawskiego i okolicznych miejscowości oraz z ich mieszkańcami,

2) udostępniać zgromadzone zbiory,

3) prowadzić działalność wystawienniczą, promocyjną, edukacyjną, badawczą,

4) przechowywać zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynować je w sposób dostępny do celów naukowych,

5) opracowywać kopie, repliki i realizacje multimedialne przedmiotów o wartości  historycznej i artystycznej,

6) użyczać i przyjmować w depozyt zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) inspirować i prowadzić działalność upowszechniania kultury

8) prowadzić  działalność oświatową i kulturalną.

3. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

§ 4.

1. Muzeum posiada następujące działy:

a) Dział historii

b) Dział edukacyjno-upowszechnieniowy

c) Dział księgowo – administracyjny

2. Wewnętrzną organizację Muzeum oraz zakres zadań działów określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.

3. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 2.

Rozdział III
Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§ 5.

Muzeum gromadzi zbiory i zabytki związane z historią Solca Kujawskiego i okolicznych miejscowości, a także z mieszkańcami Solca kujawskiego: a w szczególności:

1) materiały ikonograficzne, kartograficzne i inne materiały źródłowe jak: fotografie, plakaty, dokumenty i inne dotyczące historii regionu i miasta Solca Kujawskiego i jego mieszkańców,

2) zbiory w zakresie militariów, falerystyki, sfragistyki, archiwaliów i innych materiałów źródłowych dotyczących wszelkiej działalności człowieka,

3) wyroby rzemiosła artystycznego i cechowego w zakresie ceramiki, szkła, metali, mebli, tkanin i innych,

4) zabytki i materiały archeologiczne pozyskiwane z terenów regionu i miasta Solca Kujawskiego.

Rozdział IV
Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 6.

1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski.

§ 7.

1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Organizator na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

a) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

b) nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

c) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych,

d) zapewnienie sprawnego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum oraz przestrzeganie terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań,

e) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,

f) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów

g) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 8.

1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli w imieniu Muzeum składa Dyrektor Muzeum jednoosobowo lub osoba przez niego upoważniona.

§ 9.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Organizator.

3. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.

4. Rada Muzeum liczy 5 członków.

5. Rada Muzeum działa w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o muzeach.

6. Za udział w pracach Rady Muzeum nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 10.

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

3. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Organizatorowi.

§ 11.

Działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

1) dotacje, których wysokość ustalana jest przez Radę Miejską,

2) wpływy z prowadzonej działalności,

3) środki otrzymywane od innych osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

Rozdział VI
Działalność dodatkowa

§ 12.

1. W celu finansowania działalności Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Muzeum, określonego w § 3.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:

a) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, replik przedmiotów historycznych, materiałów promocyjnych i wyrobów przemysłów kultury,

b) organizowania imprez kulturalnych, spektakli, koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń itp.,

c) obsługi ruchu turystycznego,

d) wynajmu pomieszczeń

e) publikacji i rozpowszechniania wydawnictw z zakresu swojej działalności.

3. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 13.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miejska, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>