Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 1/2009
Dyrektora Muzeum Solca im. księcia Przemysła
w Solcu Kujawskim z dnia 02 marca 2009r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MUZEUM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Muzeum, określa zasady funkcjonowania  oraz jego strukturę organizacyjną wraz z podziałem zadań i kompetencji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy.

§ 2

Siedzibą Muzeum jest budynek Villa Anna położony w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej    nr 8. W budynku tym znajdują się: sale wystaw stałych, sale wystaw czasowych, magazyny, biura.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM

§ 3

1. Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim jest muzeum o profilu historycznym.

2. Struktura organizacyjna muzeum dzieli się na dwa piony podstawowe :

I. Pion Działalności podstawowej – merytorycznej obejmujący dwa działy:

a) Dział Historii,

b) Dział Upowszechnieniowo-Oświatowy,

II. Pion Administracyjno-gospodarczy, obejmujący dział księgowo – administracyjny.

§ 4

1. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski.

2. Dyrektor Muzeum, kieruje pracą Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Do zakresu zadań Dyrektora należy ponadto:

a) sprawowanie nadzoru nad pracą podległych komórek, pracowników,

b) bezpośredni nadzór nad Działem historii,

c) wykonywanie zadań w zakresie współdziałania z organami samorządu terytorialnego,

d) wykonywanie zadań kierownika zakładu pracy – pracodawcy w stosunku do pracowników Muzeum,

e) prowadzenie polityki kadrowej Muzeum oraz podejmowanie decyzji personalnych wynikających ze stosunku pracy,

f) inne sprawy mogące wynikać z przepisów szczególnych, w tym składanie oświadczeń woli – w sprawach majątkowych.

§ 5

Główny księgowy Muzeum kieruje Działem księgowo-administracyjnym. Zakres jego zadań obejmuje,  w szczególności :

a) nadzór nad gospodarką finansową Muzeum, rachunkowością i ewidencją majątku,

b) rozliczenie się z budżetem Gminy na zasadach ustalonych dla instytucji kultury,

c) organizowanie obiegu dokumentów finansowych,

d) prowadzenie kontroli finansowej,

e) opiniowanie wszystkich spraw dotyczących spraw finansowych Muzeum,

f) prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

g)  prowadzenie spraw kadrowych,

h) realizacja innych zadań wynikających z zakresu obowiązków.

§ 6

Do zakresu zadań asystenta muzealnego należy w szczególności:

a)  nadzór i prowadzenie prac Działu oświatowo-upowszechnieniowego,

b)  udział w pracach Działu historii,

c)  nadzór nad eksponowanymi zbiorami,

d)  nadzór nad zbiorami przechowywanymi w magazynach,

e)  realizacja innych zadań wynikających z zakresu obowiązków.

§ 7

Do zakresu zadań pomocy muzealnej należy w szczególności:

a) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach ekspozycyjnych, magazynowych i biurowych muzeum,

b)  dbałość o bezpieczeństwo eksponowanych zbiorów w trakcie godzin otwarcia muzeum dla publiczności,

c)  realizacja innych zadań wynikających z zakresu obowiązków.

III. ZAKRES DZIAŁANIA PIONÓW I DZIAŁÓW  MUZEUM

§ 8

Organizacja pionu podstawowego obejmuje:

1. Dział historii, który:

a) gromadzi zbiory, w skład których wchodzą m. in.:

– zabytki, przedmioty o wartości historycznej, materiały ikonograficzne, kartograficzne i inne materiały źródłowe (jak: fotografie, plakaty, obiekty, dokumenty, itp.) dotyczące historii regionu i miasta Solca Kujawskiego;

– zabytki, przedmioty i dokumenty historyczne w zakresie : militariów, falerystyki, sfragistyki,  archiwaliów, innych materiałów źródłowych wszelkiej działalności człowieka;

– wyroby rzemiosła artystycznego i cechowego w  zakresie: ceramiki, szkła,  metalu, mebli, tkanin i  innych;

– zabytki i materiały archeologiczne pozyskiwane z terenów regionu i miasta Solca Kujawskiego w trakcie prowadzenia badań archeologicznych.

b) prowadzi działalność w zakresie:

– ewidencjonowania gromadzonych w Muzeum zabytków,

– prowadzenia badań archiwalnych oraz prac dokumentacyjnych i naukowo-badawczych nad świadectwami materialnymi człowieka i jego otoczenia oraz historii miasta Solca Kujawskiego i regionu,

– opracowywania publikacji naukowych i popularnonaukowych, zbiorów oraz zjawisk związanych z historią miasta i regionu,

– prowadzenia badań poszukiwawczych w celu pozyskiwania nowych nabytków i materiałów źródłowych,

– organizowania wystaw,

– udostępniania zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo-badawczych i wydawniczych,

– prowadzenia działalności oświatowej i dydaktycznej,

– koordynacji i kontroli wewnętrznego i zewnętrznego ruchu muzealiów,

– prowadzenia księgi ruchu muzealiów,

– koordynacji nad pracami dokumentacyjnymi nowych nabytków,

– przeprowadzania skontrum muzealiów oraz spisów z natury,

– kontroli stanu ilościowego eksponowanych obiektów muzealnych

Zbiory działu oznakowane są symbolami :

– MS/H – zbiory historyczne,

– MS/H/A – archiwalia,

– MS/H/F – fotografie,

– MS/A – zbiory archeologiczne,

– MS/Ba – banknoty,

– MS/Mo – monety,

– MS/Me – medale,

– MS/E – etnografia,

– MS/H/R – różne.

2. Dział oświatowo-upowszechnieniowy jest podstawowym łącznikiem pomiędzy muzeum a „publicznością”. Do zakresu jego działania należy w szczególności:

– organizacja prelekcji i lekcji muzealnych,

– poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych form pracy dydaktycznej z dziećmi i

   młodzieżą w przestrzeniach ekspozycyjnych muzeum,

– organizowanie akcji reklamowych i promocyjnych muzeum,

– współpraca ze szkołami i innymi placówkami kulturalnymi na terenie miasta i województwa,

– organizacja wystaw oświatowych,

– organizacja konkursów i imprez towarzyszących, mających miejsce na terenie muzeum,

– prowadzenie działalności oświatowo-dydaktycznej dla różnych grup wiekowych,

– gromadzenie książek i czasopism z zakresu dziedzin reprezentowanych w muzeum,

– prowadzenie bibliografii prac na temat historii regionu i miasta Solca Kujawskiego,

– udostępnianie księgozbioru podręcznego i materiałów dokumentacyjnych pracownikom muzeum,

– prowadzenie między muzealnej wymiany wydawnictw,

– poszukiwanie nowych źródeł wzbogacania księgozbioru na zasadzie wymiany i darowizn,

– prowadzenie archiwum wydawnictw muzealnych,

– współpraca z działem historii w zakresie gromadzenia bibliografii do poszczególnych prac naukowo-badawczych,

– koordynacja pracami wydawniczymi muzeum,

– prowadzenie magazynu wydawnictw i organizacja sprzedaży wydawnictw muzealnych.

 

§ 9

Pion administracyjno – gospodarczy obejmuje dział księgowo – administracyjny, do którego zadań  należy:

– utrzymanie ogólnego nadzoru nad sprawami finansowymi muzeum,

– prowadzenie spraw finansowo-księgowych,

– planowanie budżetu,

– prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

– prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników i sporządzanie listy płac,

– prowadzenie kasy,

– prowadzenie rozliczeń finansowych działalności gospodarczej  muzeum,

– prowadzenie kompleksowej gospodarki materiałowej,

– prowadzenie spraw kadrowych,

– prowadzenie spraw socjalnych,

– prowadzenie kancelarii i sprawozdawczości,

– administrowanie budynkiem muzeum oraz dbałość o jego sprawny stan techniczny i zabezpieczenie,

– prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

– koordynacja i kontrola pracowników obsługi muzealnej i dozoru obiektów muzealnych.

 

 

IV. ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

§ 10

1. Do składania oświadczeń w sprawach wywołujących skutki finansowe wymagany jest podpis Dyrektora i Głównego Księgowego bądź osób przez nich upoważnionych.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum upoważniony jest Dyrektor, a podczas jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.

3. Dyrektor podpisuje:

a) zarządzenia i inne przepisy wewnętrzne;

b) pisma kierowane na zewnątrz,

c) decyzje w sprawach kadrowych;

d) pisma zastrzeżone do podpisu przez dyrektora.

4. Dokumenty przedkładane do podpisu dyrektora powinny być uprzednio parafowane przez opracowujących je pracowników.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik określający schemat organizacyjny Muzeum.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Muzeum.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2009 r.

Schemat organizacyjny Muzeum

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>